Datum stránky: 3.11.2014

Nabídka na prodej stavby bývalého dřevěného kiosku v areálu zimního stadionu ve Vimperku

Město Vimperk nabízí k prodeji nepotřebný nemovitý majetek. Jedná se budovu bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti (bývalý dřevěný kiosek v areálu zimního stadionu ve Vimperku), postavené na pozemku KN č. 578/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 (pozemek není předmětem prodeje), a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce č. 3743/2014 v celkové výši 9.950,- Kč. Tato kupní cena je požadována jako minimální. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na ocenění stavby ve výši 800,-Kč.

Podmínkou uzavření kupní smlouvy bude ujednání, že stavba bude z pozemku města demontována a odstraněna. Kupující si zajistí patřičná povolení orgánů státní správy k provedení tohoto odstranění. 

 

V souladu s ustanovením § 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní řízení/ zveřejnilo město Vimperk záměr prodeje této nemovitosti. Záměr je vyvěšen na úřední desce od 24.10.2014 do 24.11.2014.

 

Zájemci mohou v průběhu zveřejnění podat své písemné nabídky nejpozději však do 24.11.2014 do 17:00 hod. do podatelny MěÚ Vimperk. Na podání doručená po tomto datu nebude brán zřetel.

Na uzavření obálky uvede zájemce jméno, příjmení, adresu a obálku označí nápisem „Záměr č. 46/25/14 – neotvírat“.

 

Nabídka musí obsahovat minimálně:

1) Identifikaci zájemce:

-       u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo se souhlasem jeho uvedení do smlouvy, trvalé bydliště, popř. kontaktní adresu, tel číslo.

-       u právnických osob firmu (název), sídlo, IČ, originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm osoba zapsaná), popř. kontaktní adresu, tel. číslo.

2) Nabídku výše kupní ceny

3) Potvrzení všech podmínek uvedených ve zveřejnění nebo vyjádření k záměru

 

Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk v úředních hodinách /pondělí a středa 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin/ nebo na  tel. č. 388402257.

 

 

 Nabídka na prodej stavby bývalého dřevěného kiosku v areálu zimního stadionu ve Vimperku

 

Odbor hospodářský a bytový

Ing. Martin Kalous