Odbor hospodářský a bytový MÚ Vimperk

Odbor hospodářský a bytový MÚ Vimperk - poloha na mapěOdbor hospodářský a bytový Městského úřadu Vimperk se zabývá zejména hospodařením s nemovitým majetkem Města Vimperk, přičemž nemovitostmi se rozumí pozemky, domy, bytové a nebytové prostory. Odbor předkládá orgánům města tj. radě a zastupitelstvu města materiály k rozhodnutí týkající se především majetkoprávních dispozic městského majetku tj. jeho prodeje, pronájmu, směn a dalších převodů a řídí se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Odbor řeší také agendu přidělování městských bytů a nebytových prostor, pohřebnictví a ve správním řízení vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů ve Vimperku. Odbor hospodářský a bytový dále zajišťuje zveřejňování informací na úředních a informačních deskách ve městě a jeho spádových oblastech.


Adresa pro doručování písemností: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Kontaktní adresa: pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK


Odbor hospodářský a bytový tedy zabezpečuje a zařizuje v:

Oblasti působnosti odboru na úseku státní správy

 • ve správním řízení vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů, vykonává státní dozor nad jejich provozem.

Oblasti působnosti odboru na úseku samosprávy

 • prodeje, směny, dary a koupě nemovitostí, tj. jejich veškeré převody,
 • vztahy týkající se budoucích smluv o převodech nemovitostí,
 • věcná břemena a práva jim odpovídající,
 • evidenci nemovitého majetku města,
 • nájem , pacht, výpůjčka nemovitostí,
 • pronájem městských bytů, evidence uchazečů o přidělení bytu,
 • zveřejňování inzerátů o výměnách bytů ve vlastnictví města,
 • kontrolu užívání nemovitého majetku města,
 • podklady pro jednání soudů a exekuce v oblasti nemovitého majetku města,
 • zajišťuje agendu pohřebnictví, spravuje městský hřbitov a urnový háj
 • povolování a zpoplatňování zařízení pro reklamu na nemovitostech města,
 • shromažďuje a poskytuje informace o nemovitém majetku města, poskytuje je občanům i ostatním odborům městského úřadu,
 • provádí usnesení orgánů města, týkající se vlastnictví nemovitého majetku,
 • připravuje podklady pro jednání městské rady a zastupitelstva,
 • spolupracuje s komisemi rady města zejména s bytovou komisí,
 • úzce spolupracuje s Městskou správou domů s.r.o.,
 • zajišťuje zveřejňování informací na úředních a informačních deskách ve městě a jeho spádových oblastech.
 • archivaci příslušných dokladů a dokumentů,

Legislativa

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách

Řád veřejného pohřebiště města Vimperk [PDF 624 kB]

Pravidla rady města Vimperk upravující otázky související s nájmem bytů ve vlastnictví města Vimperk [PDF 87 kB]

Pracovníci

Ing. Martin Kalous

vedoucí odboru
Telefon: 388 402 257
Mobil: 724 176 542
E-mail: Martin.Kalous@mesto.vimperk.cz
vedení odboru
správa rozpočtu odboru HB

 • připravuje podklady pro rozhodování v majetkoprávních záležitostech města,
 • prodeje, pronájmy, pachty, směny, výpůjčky nemovitého majetku města - pozemky, stavby
 • připravuje a eviduje kupní smlouvy, daňová přiznání,
 • vyhotovuje a eviduje nájemní a pachtovní smlouvy na pozemky,
 • zpracovává smlouvy o věcných břemenech,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení občanů a podněty v rozsahu své působnosti,
 • provádí usnesení orgánů města, týkající se vlastnictví nemovitého majetku města,
 • příprava dokumentů pro zápis do katastru nemovitostí,
 • zajišťuje podklady z katastru nemovitostí pro potřeby městského úřadu.

Hana Pánová

zástupce vedoucího odboru
Telefon: 388 402 258
Mobil:
770 149 778
E-mail:
Hana.Panova@mesto.vimperk.cz

 • zpracovává a vede evidenci nemovitého majetku města,
 • zajišťuje agendu pohřebnictví, zpracovává a vede evidenci zemřelých, hrobů, válečných hrobů, nájmů a poplatků,
 • zajišťuje zveřejňování na úředních a informačních deskách ve městě a v obcích ve svém správním obvodu,
 • zajišťuje povolování a zpoplatňování zařízení pro reklamu na nemovitostech města,
 • vede pokladnu odboru a vybírá poplatky vyplývající z činnosti odboru,
 • ve správním řízení vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů,
 • vykonává státní dozor nad jejich provozem,
 • vede spisovou službu odboru - korespondence

Martina Jírovcová

Telefon: 388 402 258
E-mail: Martina.Jirovcova@mesto.vimperk.cz

 • vede agendu bytů a prostor sloužících k podnikání - pronájmy, výpůjčky,
 • připravuje podklady pro jednání rady města v bytových a nebytových záležitostech,
 • přijímá a eviduje žádosti o přidělení bytu a prostor sloužících k podnikání, výměnu bytů,
 • spolupracuje s Městskou správou domů s.r.o., připravuje podklady pro jednání bytové komise a dozorčí rady MěSD, s. r. o.,
 • zajišťuje prohlídky bytů, připravuje podklady pro soudní jednání, exekuce,
 • kontroluje užívání bytů v souladu uzavřenou nájemní smlouvou,
 • uzavírá dohody o přistoupení k závazku, dohody o uznání dluhu, dohody o převzetí dluhu, přijímá, eviduje a zajišťuje veškerou agendu týkající se budování bytů z nebytových prostor,
 • přijímá žádosti o zveřejnění inzerátů k výměně bytů a provádí jejich zveřejňování,
 • vede archiv odboru.