Žádost o prodej, pronájem, směnu pozemku nebo budovy

Požádá zájemce volnou formou, kde specifikuje o jakou nemovitost se jedná - číslo parcely, výměra, katastrální území, číslo popisné a uvede svůj podnikatelský záměr, způsob využití požadované nemovitosti a důvod žádosti. K žádosti je vhodné připojit snímek katastrální mapy se zákresem požadované nemovitosti. V případě kladného rozhodnutí je Město povinno po dobu nejméně 15 dní zveřejnit na úřední desce a vývěskách města Vimperk svůj záměr nakládat s předmětnou nemovitostí. V průběhu zveřejnění žadatel potvrdí svůj zájem dle podmínek a požadavků zveřejněného záměru. O prodeji, směně nemovitostí rozhodne zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb, o pronájmu nemovitostí rozhodne rada města.

Formuláře ke stažení:

Přihláška na zveřejněný záměr

 Word / PDF

Akce ve Vimperku